പുകവലി നിര്‍ത്തുക - പുകവലി മാരകമാണ് നിഷിദ്ധവും (Repost)


*  Share and Promote this Message using  Orkut    Twitter    FaceBook    Buzz   *

ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ ദിവസവും പുകവലി നിര്‍ത്തുന്നു - മരണത്തോടെ - ഇന്ന് തന്നെ പുകവലി നിര്‍ത്തുക, അല്ലെങ്കില്‍ ഈ കൂട്ടത്തില്‍ ചേരാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുക.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് പുകവലിയുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഈ ലേഖനം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വായിക്കുക.

പുകവലി മാരകമാണ് നിഷിദ്ധവും (See the Video)

അല്ലാഹുവിന്റെമാര്ഗത്തില് നിങ്ങള് ചെലവ് ചെയ്യുക. ( പിശുക്കും ഉദാസീനതയും മൂലം ) നിങ്ങളുടെ കൈകളെ നിങ്ങള് തന്നെ നാശത്തില് തള്ളിക്കളയരുത്. നിങ്ങള് നല്ലത് പ്രവര്ത്തിക്കുക. നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ അല്ലാഹു ഇഷ്ടപെടുക തന്നെ ചെയ്യും. (Quran 2:195)

( അതായത് ) തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള തൌറാത്തിലും ഇന്ജീലിലും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതായി അവര്ക്ക് കണ്ടെത്താന് കഴിയുന്ന ആ അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത പ്രവാചകനായ ദൈവദൂതനെ ( മുഹമ്മദ് നബിയെ ) പിന്പറ്റുന്നവര്ക്ക് ( ആ കാരുണ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ) അവരോട് അദ്ദേഹം സദാചാരം കല്പിക്കുകയും, ദുരാചാരത്തില് നിന്ന് അവരെ വിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ല വസ്തുക്കള് അവര്ക്ക് അനുവദനീയമാക്കുകയും, ചീത്ത വസ്തുക്കള് അവരുടെ മേല് നിഷിദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ഭാരങ്ങളും അവരുടെ മേലുണ്ടായിരുന്ന വിലങ്ങുകളും അദ്ദേഹം ഇറക്കിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോള് അദ്ദേഹത്തില് വിശ്വസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണക്കുകയും സഹായിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ പ്രകാശത്തെ പിന്പറ്റുകയും ചെയ്തവരാരോ, അവര് തന്നെയാണ് വിജയികള്.  (Quran 7:157)

സത്യവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങള് പരസ്പരം സംതൃപ്തിയോടുകൂടി നടത്തുന്ന കച്ചവട ഇടപാടു മുഖേനയല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കള് അന്യായമായി നിങ്ങള് അന്യോന്യം എടുത്ത് തിന്നരുത്. നിങ്ങള് നിങ്ങളെത്തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യരുത്. തീര്ച്ചയായും അല്ലാഹു നിങ്ങളോട് കരുണയുള്ളവനാകുന്നു. (Quran 4:29)

കുടുംബബന്ധമുള്ളവന്ന് അവന്റെ അവകാശം നീ നല്കുക. അഗതിക്കും വഴിപോക്കന്നും ( അവരുടെ അവകാശവും ) . നീ ( ധനം ) ദുര്വ്യയം ചെയ്ത് കളയരുത്. (Quran 17:26)

ശ്രദ്ധിക്കുക.

പുകയില ഉത്പ്പന്നങ്ങള് കച്ചവടം നടത്തലും ഹറാമാണ്. കാരണം, അല്ലാഹു (സു) ഒരു വസ്തു ഹറാമാക്കിയാല് പ്രസ്തുത വസ്തുവിലൂടെയുള്ള സമ്പാ ദ്യവും ഹറാമാക്കും. താങ്കളുടെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തില് പുകയില ഉത്പ്പന്നങ്ങള് വില്ക്കാതിരിക്കുക. കാരണം, അത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് സഹകരിക്കലാണ്. കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് പരസ്പരം സഹകരിക്കല് അല്ലാഹു (സു) വിരോധിച്ചതാകയാല് താങ്കളുടെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തില് പുകയില ഉത്പ്പന്നങ്ങള് വില്ക്കപ്പെടുന്നത് പാപത്തില് അന്യോന്യം സഹായിക്കലും, അല്ലാഹു (സു) വിരോധിച്ച കാര്യത്തെ അതിക്രമിച്ച് ചെയ്യലുമായാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുക. അല്ലാഹു (സു) പറഞ്ഞു: ( .......... പുണ്യത്തിലും ധര്മ്മനിഷ്ടയിലും നിങ്ങള് അന്യോന്യം സഹായിക്കുക. പാപത്തിലും അതിക്രമത്തിലും നിങ്ങളന്യോന്യം സഹായിക്കരുത്.) (വി.ക്വു. 5: 2)


   ** Share and Forward this to your friends and Relatives  **

8 comments:

abc പറഞ്ഞു...

it is horrible that the world has becoming addictive with smoking with the knowledge that it is dangerous to his health, so i think those smokers understand the fact only when they were affected.

anasfk പറഞ്ഞു...

With the grace of Almighty Allah, I could stop this bad habit when i reached holly land (KSA).
Alhamdulillah.....
Dear brothers (Smokers), Please think and stop it for the sake of Allah.
May Allah forgive all of our sins.....

jaf4646 പറഞ്ഞു...

Everybody wants to stop this, but most of them cant escape from this. its not giving anything, otherthan wastage of money and bad health...

ishaqh ഇസ്‌ഹാക് പറഞ്ഞു...

ഈ നല്ലപറയല്‍ നന്നായി..
നന്മ നേരുന്നു..:)

Abbas പറഞ്ഞു...

ഈ നല്ലപറയല്‍ നന്നായി..
നന്മ നേരുന്നു..:)

]d-ªn-s«´m
And-bm-¯-X-ÃtÃm

askar പറഞ്ഞു...

insha allah...definitely i wll come out from this habit soon.....dua for me brothers..

ismail nbr പറഞ്ഞു...

avoid all harams, come to full ISLAM

nasrin abdulla പറഞ്ഞു...

Hardee's enik padilan enthcheyyam

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ