മലയാളം ഹദീസ് / Huda Info Solutions Tirur
Like & Share :- മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മറ്റു ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും ഇസ്‌ലാമിക സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സ്ഥാപിതമായ ഒരു സംരംഭം. Huda Info Solutions Tirur - http://facebook.com/hudainfo


Like this page : Malayalam Hadeeth ( മലയാളം ഹദീസ് ) to get Daily authentic Hadees in FB : https://www.facebook.com/MalayalamHadees

To get Quran Malayalam Translation daily in your FB Like - Malayalam Quran (മലയാളം ഖുര്ആന്) Page - https://www.facebook.com/MalayalamQuran