മലയാളം വൃത്തിയായി വായിക്കാന്‍ - Read Malayalam Neatly      "If below Paragraph is like the above one then Malayalam Unicode setting is OK"
ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കുന്നതിനു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മലയാളം യൂണികോട് (unicode) ഫോണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. AnjaliOldLipi (അഞ്ജലി ഓള്‍ഡ്‌ ലിപി) , Rachana (രചന) തുടങ്ങിയ ഫോണ്ടുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ നന്നായി മലയാളം വായിക്കാന്‍ സാധിക്കും. AnjaliOldLipi ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത ഫയല്‍ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാം.   ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്തതിനു ശേഷം വിവധ ബ്രൌസറുകളില്‍ AnjaliOldLipi ഫോണ്ട് default ഫോണ്ട് ആയി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് താഴെ വിവരിച്ച പ്രകാരം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Download AnjaliOldLipi font  (Or Download Font file & Copy it to Fonts Folder in Control Panel http://www.hudainfo.com/fonts/AnjaliOldLipi.ttf)
Settings for Internet Explorer (See images for better understanding)

Goto the Menu Tools >Internet Options, then select Fonts, then Select Malayalam from Language Script, then select Anjali Old Lipi & press OK

Setting for Mozilla Firefox (See images for better understanding)

 • Click Tools Menu
 • Select Options  
 • Click on the Content Tab  
 • Click Advanced button in Fonts & Colors section.  
 • Select Malayalam in 'Fonts for'  
 • Choose Proportional as 'Sans Serif'  
 • Choose Serif as 'AnjaliOldLipi'  
 • Choose Sans-Serif as 'AnjaliOldLipi'  
 • Choose Monospace as 'AnjaliOldLipi'  
 • Choose Default Character Encoding as 'Unicode(UTF-8)'  
 • Click OK  
 • Click OK in Options windowSetting for Opera (See images for better understanding)

 • Click Tools Menu
 • Select Preferences
 • Click Advanced tab  
 • From the left sidebar select Fonts  
 • Click International Fonts button  
 • Choose Malayalam in Writing System 
 • Select AnjaliOldLipi font as Normal font  
 • If available choose a Monospace font also 
 • Click OK two times and restart Opera